31 Μαρτίου 2019, Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων)

20 Απριλίου 2019, Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή

30 Ιουνίου 2019, Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης – Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές

27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, Πραγματοποίηση του Συνεδρίου

Δημοσιοποίηση των Πρακτικών