30 Ιουνίου 2019, Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων)

30 Ιουλίου 2019, Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή

1 Σεπτεμβρίου 2019, Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης – Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές

27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, Πραγματοποίηση του Συνεδρίου.